Kamenolom Zrcadlová Huť

Zásobuje oblast Českokrumlovska, Prachaticka a Lipenska

Nakládka možná pouze na objednávku na tlf. 724610150 dva pracovní dny předem.

Frakce Produkt Norma
PDK 32/63 PDK ČSN EN 13242+A1
GP 63/125 GP ČSN 736133, zák.č. 102/2001 Sb.
PDK 0/32 PDK (ŠDA) ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285)
PDK 0/63 PDK (ŠDA) ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)
PDK 0/16 PDK (G-F) ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)
G-F 0/125 G-F ČSN 736133, zák.č. 102/2001 Sb.
LK - netříděný, Lomový kámen netříděný Lomový kámen netříděný zák.č. 102/2001 Sb.

Vysvětlivky

Vyrábíme drcené kamenivo a lomový kámen pro všechny aplikace ve stavebnictví. Jednotlivé frakce kameniva jsou řádně certifikovány a pravidelně zkoušeny dle evrpských norem na kamenivo a dalších technologických norem dle konkrétního použití.

Frakce:

Rozdělení kameniva dle velikosti zrna, které se získá přesíváním přes soustavu sít. Frakce označuje rozmezí velikosti ok spodního a horního síta v milimetrech. Čím větší číslo, tím větší kamenivo. Př.: PDK 4/8 - přírodní drcené kamenivo o velikosti zrn 4-8 mm.

Zkratky:

 • PDK: Přírodní drcené kamenivo

 • PTK: Přírodní těžené kamenivo

 • MZK: mechanicky zpevněné kamenivo

 • ŠD: štěrkodrť

 • G-F: štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy

 • GP: štěrk špatně zrněný

 • S-F: písek s příměsí jemnozrnné zeminy

 • Kamenitá sypanina - sypanina vzniklá rozrušením (těžbou) skalní horniny

Na výrobky, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, je vydáno  Prohlášení o vlastnostech (DoP)

Na výrobky, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění je vydáno Prohlášení o shodě.

Na ostatní výrobky je vydáno Prohlášení výrobce dle Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.

POZOR! Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání. (viz Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích).

Přehled platných norem na kamenivo:

 • ČSN EN 12620: Kamenivo do betonu

 • ČSN EN 13043: Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

 • ČSN EN 13242: Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a vozovky

 • ČSN EN 13450: Kamenivo pro kolejové lože

 • ČSN EN 13285: Nestmělené směsi

 • ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Obecné informace

Roční výrobní kapacita:
200.000 tun

Výroba mobilní drtící linkou.

Fotogalerie